Бедствено положение в Ловешко

Продължава обявеното “бедствено положение” в общините Ловеч и Летница, съобщи Гражданска защита в понеделник. Този път кметът на Ловеч Минчо Казанджиев не бе забелязан сам да предвожда гасенето, както беше при пожара край Деветаки. Тогава общинският вестник Ловечпрес го възпя така:

“Целият потънал в пот, кметът на Ловеч Минчо Казанджиев даваше разпореждания, а когато не стигаха силите, сам режеше клони за гасачите” (виж сайта на ЛП). Continue reading „Бедствено положение в Ловешко“

Advertisements

Проверяват кметове и редактори за връзки с ДС

Ко­ми­си­я­та по до­си­е­тата ще про­ве­ри за при­над­леж­ност към ор­га­ни­те на бив­ша­та Дър­жав­на си­гур­ност всич­ки кан­ди­да­ти­ за кме­то­ве и об­щин­ски съ­вет­ни­ци на пред­сто­я­щи­те мес­тни из­бо­ри през ок­том­ври. То­ва ста­ва яс­но от док­ла­да на ко­ми­си­я­та, пуб­ли­ку­ван в ин­тер­нет. Пред­стои про­вер­ка и обя­вя­ва­не на ре­зул­та­ти­те на пуб­лич­ни дей­нос­ти, из­вър­шва­ни от собстве­ни­ци­те, ди­рек­то­ри­те, зам.-ди­рек­то­ри­те, глав­ни­те ре­дак­то­ри, зам.-глав­ни­те ре­дак­то­ри, чле­но­ве­те на ре­дак­ци­он­ни­те съ­ве­ти, по­ли­ти­чес­ки­те ко­мен­та­то­ри, во­де­щи­те на пре­да­ва­ния, во­де­щи­те на руб­ри­ки в пе­чат­ни из­да­ния и елек­трон­ни ме­дии; собстве­ни­ци­те и ръ­ко­во­ди­те­ли­те на со­ци­о­ло­ги­чес­ки аген­ции; собстве­ни­ци­те и ръ­ко­во­ди­те­ли­те на рек­лам­ни аген­ции; собстве­ни­ци­те на аген­ции и дру­жес­тва, осъ­щес­твя­ва­щи връз­ки с об­щес­тве­нос­тта. Continue reading „Проверяват кметове и редактори за връзки с ДС“

Община Ловеч амортизирала оръжията на Киноцентъра

Об­щи­на­та пла­ти­ла 6 хи­ля­ди ле­ва за на­ем на ис­то­ри­чес­ки­те кос­тю­ми и сред­но­ве­ков­ни оръ­жия, ка­то съ­щев­ре­мен­но ги амор­ти­зи­ра­ла сил­но. Сна­­ра­же­ни­я­та се из­пол­зва­ха от уче­ни­ци и ак­тьо­ри в спек­та­къ­ла “И въз­кръс­на от пла­мъ­ци, въз­ро­ди се дър­жа­ва”, пос­ве­тен на 820 го­ди­ни от съз­да­ва­не­то на Вто­ра­та бъл­гар­ска дър­жа­ва. Continue reading „Община Ловеч амортизирала оръжията на Киноцентъра“

Адвокатът Стефан Гецов движи ГЕРБ

Ад­во­ка­тът Сте­фан Ге­цов ще дви­жи ра­бо­ти­те на ГЕРБ в Ло­веч, на­у­чи от свой из­точ­ник НГ. След раз­но­по­соч­ни­те сиг­на­ли кой точ­но е пред­с­та­ви­те­лят на хо­ра­та на ба­те Бой­ко в Ло­веч – да­ли Хрис­то­фор Или­ев или д-р Дон­ка Мин­ко­ва, се­га на пре­ден план из­ли­за ад­во­кат. Най-вероятно адвокатът ще бъде водач на листата и кандидат за кмет на ГЕРБ, предполагат наблюдатели. Continue reading „Адвокатът Стефан Гецов движи ГЕРБ“

Общината получава даром държавни имоти

На об­щи­на Ло­веч без­въз­мез­дно ще бъ­де прех­вър­ле­на собстве­нос­тта вър­ху имо­ти – час­тна дър­жав­на соб­ст­ве­ност, съ­об­щи пра­ви­телстве­на­та прес­служ­ба.

И­мо­тът се на­ми­ра в се­вер­на­та про­миш­ле­на зо­на на гра­да. Площ­та му е 17 107,97 кв. м, а вър­ху не­го са пос­тро­е­ни три­е­таж­на учи­лищ­на сгра­да – 910,14 кв. м, ра­бо­тил­ни­ца, физ­кул­ту­рен са­лон, склад. Continue reading „Общината получава даром държавни имоти“

Най-ниски средни добиви на пшеница в Ловешко

Ло­веш­ко е сред об­лас­ти­те с най-нис­ки сред­ни до­би­ви за пше­ни­ца – 166 кг/дка, съ­об­щи прес­служ­ба­та на Ми­нис­терство­то на зе­ме­де­ли­е­то и про­до­волстви­я­та. Нис­ки са до­би­ви­те във Ви­дин- 87 кг/дка, Мон­та­на – 134 кг/дка, Вра­ца – 138 кг/дка, Пле­вен – 160 кг/дка, В. Тър­но­во – 170 кг/дка, Ру­се – 174 кг/дка. Най-ви­со­ки­ сред­ни до­би­ви за пше­ни­ца­ се от­чи­тат в об­лас­ти­те Доб­рич – 304 кг/дка, Пер­ник – 284 кг/дка, Вар­на – 275 кг/дка, Бла­го­ев­град 260 кг/дка. Continue reading „Най-ниски средни добиви на пшеница в Ловешко“

Играят без музика в Румъния

Лов­ча­лии иг­ра­ха на­род­ни хо­ра без му­зи­ка, но въп­ре­ки то­ва об­ра­ха ова­ци­и­те на ру­мън­ци­те. Съ­сед­ски­ят фолкпраз­ник бе из­лъ­чен ди­рек­тно по ру­мън­ска­та на­ци­о­нал­на те­ле­ви­зия. Фол­клор­ни­ят фес­ти­вал се на­ри­ча “И­лие Мар­тин”. Той се ор­га­ни­зи­ра в чест на праз­ни­ка на Све­ти Илия – 20 юли. За по­ре­ден път тан­цьо­ри­те от Ло­веч до­ка­за­ха, че са ис­тин­ски про­фе­си­о­на­лис­ти. Проб­ле­мът с елек­три­чес­ко­то зах­ран­ва­не на тех­ни­ка­та, кой­то въз­ник­на по вре­ме на сним­ки­те за пре­да­ва­не­то, не им поп­ре­чи да изиг­ра­ят тан­ца си без му­зи­ка и да спе­че­лят зас­лу­же­но ова­ци­и­те на пуб­ли­ка­та, ко­я­то ги из­пра­ти с бур­ни ръ­коп­ляс­ка­ния, ста­вай­ки на кра­ка. Continue reading „Играят без музика в Румъния“