Журналисти срещу плоския данък

Централата на Съюза на българските журналисти е против въвеждането на плосък данък, се казва в декларация, изпратена до БТА. СБЖ възразява срещу отпадането на облекченията, нормативно признатите разходи и необлагаемите доходи при въвеждането на плоския данък, се казва в документа. Continue reading „Журналисти срещу плоския данък“

Advertisements

Цветан Тодоров:Плоският данък ще опоска Ловеч

Пред­ла­гат  от БСП пло­сък да­нък. Зву­чи ми ка­то плос­ка ше­га, ни­що не раз­би­рам, оп­ла­ка се мой при­я­тел. Ин­те­рес­но до­ко­га БСП ще про­кар­ва дес­ни идеи в пол­за на най-бо­га­ти­те, а ще бъ­де под­к­ре­пя­на от най-бед­ни­те? Що­то вче­ра на кон­г­ре­са си съ­щи­те хо­ра го­во­ре­ха за да­нък бо­гат­с­т­во. Днес пред­ла­гат точ­но об­рат­но­то – хо­ра­та със зап­ла­ти до 350 лв. ще пла­щат по-го­ле­ми да­нъ­ци, а всич­ки ос­та­на­ли – по-мал­ки да­нъ­ци от до­се­гаш­ни­те. Пре­ди вре­ме БСП бе­ше сре­щу НА­ТО и ЕС, а се­га са пър­ви ев­ро­пей­ци. Яв­но то­ва е прин­цип на чер­ве­ни­те – ед­но да го­во­рят, дру­го да пра­вят. Continue reading „Цветан Тодоров:Плоският данък ще опоска Ловеч“

Сбогом на Бергман и Антониони

блоу ъпОти­до­ха си два­ма от най-го­ле­ми­те в го­ля­мо­то ки­но – Бер­г­ман и Ан­то­ни­о­ни. Ка­то вър­хо­ве в ки­но­то на 60-те и 70-те го­ди­ни на ми­на­лия век, те жи­вя­ха до прек­лон­на въз­раст. Ка­то че ли ис­ка­ха да се убе­дят на­пъл­но, ще ни­що ве­че не гу­бят от зем­ния си прес­той. За­що­то те, за­е­д­но с Фе­ли­ни, Бу­ню­ел, Трю­фо, Вис­кон­ти, Куб­рик и Го­дар из­диг­на­ха сед­мо­то из­кус­т­во до ви­си­ни­те на фи­ло­со­фи­я­та и ви­со­ка­та граж­дан­с­ка по­зи­ция. Тяхното кино е живо изкуство, което пораждаше вълнения в обществото, дълбаеше лабиринти в човешката душа. В творчеството им виждаме следи от културни пластове, както и една дълбока човешка болка за себеподобните. Continue reading „Сбогом на Бергман и Антониони“