Кметът харесан от София, в Ловеч мълчат…

 

 

Кметът Минчо Казанджиев е утвърден като успешен червен кмет на Ловеч от Бюрото на Висшия съвет на БСП в София, стана ясно в сряда вечер. В същото време обаче местните партийни организации все още не се се произнесли върху дейността му. Публична тайна е, че има известно недоволство сред по-старото поколение червени активисти.

Този ход е тактически, тълкуват местните наблюдатели. Сега Минчо може да вика: “Мене ме харесаха в София, как няма да ме харесате и тука?” В същото време повечето анкетирани от НГ граждани дадоха негативна оценка за работата на Общинския съвет в Ловеч.

Advertisements

Комисията „Кушлев“ запорира имоти за 2,5 млн. лв.

Ло­веш­ка­та ко­ми­сия “Куш­лев” обя­ви в сряда но­во за­по­ри­ра­не на час­тни имо­ти на стой­ност 2 548 644 лв. За­по­рът е ста­нал с оп­ре­де­ле­ние на Пле­вен­ския ок­ръ­жен съд на 12 юли т. г. и за­ся­га иму­щес­тво­то на Лю­бо­мир Ил­чев от Пле­вен.  Тъй ка­то не­го­ви имо­ти има и в об­ласт Вра­ца, оп­ре­де­ле­ние е из­дал и та­мош­ни­ят Ок­ръ­жен съд.

О­без­пе­чи­тел­ни­те мер­ки об­хва­щат въз­бра­на вър­ху го­лям брой нед­ви­жи­ми имо­ти, за­пор вър­ху ав­то­мо­би­ли и вло­го­ве. Continue reading „Комисията „Кушлев“ запорира имоти за 2,5 млн. лв.“

Гражданската енергия е в упадък. Среща на БМК в Банско

Граж­дан­с­ка­та енер­гия е в упа­дък, въз­раж­да се сво­е­об­ра­зен не­о­кон­сер­ва­ти­зъм в ме­ди­и­те, а те в Бъл­га­рия ня­мат ка­па­ци­тет за соб­с­т­ве­на ана­ли­тич­на жур­на­лис­ти­ка и ба­зи­рат то­ва, ко­е­то пи­шат, из­к­лю­чи­тел­но на ка­за­но­то от по­ли­ти­ци­те.

То­ва са част от из­ка­за­ни­те мне­ния по вре­ме на Ос­ма­та го­диш­на сре­ща на Бъл­гар­с­ка­та ме­дий­на ко­а­ли­ция в Бан­с­ко (27-29 юли). Не лип­с­ва­ха и по-оп­ти­мис­тич­ни въз­г­ле­ди, олицетворени и от но­ви­я но­си­тел на наг­ра­да­та Бой­ко Ва­си­лев (БНТ). Щом мо­жем да спо­рим вър­ху аб­с­т­рак­т­ни те­ми, ни­що не е за­гу­бе­но, из­тък­на той. Continue reading „Гражданската енергия е в упадък. Среща на БМК в Банско“

Полицията: Ще се засили дрогата

След разкриването на Цен­тъ­ра за нар­ко­за­ви­си­ми с ме­та­дон ще се уве­ли­чат прес­тъп­ле­ни­я­та в Ло­веч, свър­за­ни с дос­тав­ка­та на нар­ко­ти­ци, смя­та по­ли­ци­я­та. Око­ло 10-20% от пле­вен­ски­те нар­ко­ма­ни са из­вър­ши­ли прес­тъп­ле­ния на те­ри­то­ри­я­та на Ло­веч. Нар­ко­ман на хе­ро­ин след на­вър­шва­не на 18 го­ди­ни е аб­сурд да ня­ма ви­ся­щи де­ла. В мо­мен­та, ко­га­то ос­та­нат без хе­ро­ин, нар­ко­ма­ни­те ста­ват и раз­прос­тра­ни­те­ли, и кон­су­ма­то­ри. Continue reading „Полицията: Ще се засили дрогата“

Вопъл: Вместо сирене, продават…саламура

Сно­щи (не­де­ля – б. р.) си ку­пих си­ре­не и по­не­же хла­дил­ни­кът ми не ра­бо­ти, го приб­рах в ед­на чи­ния. Виж­те кол­ко во­да из­те­че от не­го. Пре­дуп­ре­дих ма­га­зи­на за не­ка­чес­т­ве­но­то си­ре­не. Те ми от­вър­на­ха, че си­ре­не­то се отцежда вър­ху дър­ве­ни решетки.

Оти­вам да се оп­ла­ча в мес­т­ния ДВСК-кон­т­рол, но от­там ме от­п­ра­ти­ха. Continue reading „Вопъл: Вместо сирене, продават…саламура“