Общинските съветници защитават корпоративни интереси

По­ве­че­то граж­да­ни да­ват не­га­тив­на оцен­ка на ра­бо­та­та на об­щин­ски­те съ­вет­ни­ци през пос­лед­ния им ман­дат, со­чи ан­ке­та на НГ със слу­чай­но срещ­на­ти ми­ну­ва­чи. Ос­нов­ни­те въп­ро­си бя­ха сле­дят ли ра­бо­та­та на Об­щин­ския съ­вет, чии ин­те­ре­си за­щи­та­ват об­щин­ски­те съ­вет­ни­ци, как­во очак­ват от но­ви­те, ко­и­то ще из­би­ра­ме на­е­сен. Ня­кои от за­пи­та­ни­те ка­те­го­рич­но от­ка­за­ха да го­во­рят – обяс­ни­ха, че са на об­щин­ска служ­ба или пък за­ви­сят пря­ко от мне­ни­е­то на кме­та. Вли­за­ме им в по­ло­же­ние. Дру­ги не по­же­ла­ха да ги сни­ма­ме. Да­ли пък в Ло­веч ня­ма страх от сво­бод­но­то сло­во­из­ле­я­ние? Фак­т е оба­че, че ос­вен НГ, ня­ма да се на­ме­ри дру­га ме­дия в гра­да, ко­я­то да по­тър­си граж­дан­ска­та по­зи­ция. И сла­ва Бо­гу, че се на­ме­ри­ха дос­та­тъч­но  хо­ра, ко­и­то да го­во­рят от­кри­то. Continue reading „Общинските съветници защитават корпоративни интереси“

Advertisements

Повече приходи в хазната

При­хо­ди­те за пе­ри­о­да об­що са 40 525 624 лв. от да­нъч­ни и оси­гу­ри­тел­ни внос­ки, съ­об­щи­ха от НАП в Ловеч. Из­пъл­не­ни­е­то спря­мо пла­ни­ра­ни­те раз­че­ти е 59,27 на сто. В цен­трал­ния бюд­жет са пос­тъ­пи­ли 11 300 060 лв., ко­е­то е 56,34 на сто от пла­на. Continue reading „Повече приходи в хазната“

Ще наказват общини за сайтове без английски

Ще на­каз­ват об­щи­ни, ко­и­то ня­мат на сай­та си ан­глийски ва­ри­ант, обя­ви в пе­тък в Мон­та­на ми­нис­тъ­рът на ад­ми­нис­тра­ци­я­та Ни­ко­лай Ва­си­лев.  Сред на­ро­че­ни­те по­па­дат и об­щи­ни­ от Ло­веш­ка об­ласт. Тро­ян­ска­та ня­ма ан­глийска вер­сия, а Ап­рил­ци ня­мат сайт. Въп­ре­ки че се во­дят за ту­рис­ти­чес­ки дес­ти­на­ции, ин­тер­нет ин­фор­ма­ци­я­та е  не­дос­тъп­на за чуж­ден­ци. Ад­ми­нис­тра­ци­и­те ве­че са снаб­де­ни с елек­тро­нен под­пис, пред­стои въ­веж­да­не­то и на нов со­фу­ер за уп­рав­ле­ние на чо­веш­ки­те ре­сур­си.

Народът: Продават ни клисав хляб

На­ши­ят ре­до­вен чи­та­тел Ва­сил Пет­ров от Ло­веч се оп­ла­ка в ре­дак­ци­я­та от не­ка­чес­твен кли­сав хляб. По­ло­ви­на­та от са­му­на е ос­та­вил на “За­щи­та на пот­ре­би­те­ля”, дру­га­та до­не­се при жур­на­лис­ти­те. Хля­бът е ку­пен от ба­ни­чар­ни­ца­та в цен­тъ­ра на Ло­веч. Не за пър­ви път ни се случ­ва. Ка­зах от къ­де съм го ку­пил, обе­ща­ха да про­ве­рят. Хля­бът го ку­пу­вам с ку­по­ни, тъй ка­то сме пре­да­ва­ли жи­то от Ли­сец.

Камион на KFOR погуби семейство край Луковит

Се­мейство за­ги­на в не­де­ля сут­рин при теж­ка ка­тас­тро­фа меж­ду ка­ми­он на ми­ро­о­паз­ва­щи­те си­ли на НАТО в Ко­со­во KFOR и бус на вхо­да Лу­ко­вит.

Ка­тас­тро­фа­та е ста­на­ла на стръ­мен учас­тък, сиг­на­лът е по­да­ден в 7,15 ч.  ТИР-ът, уп­рав­ля­ван от бос­нен­ски граж­да­нин, е блъс­нал чел­но бус “Форд Тран­зит”. На мяс­то са за­ги­на­ли се­мейство – 43-го­ди­шен мъж и 39-го­диш­на же­на, ко­и­то са пъ­ту­ва­ли в бу­са. Ка­ми­о­нът е пъ­ту­вал от Бос­на за Ру­се. Бос­нен­ски­ят шофьор (43 г.) е с фрак­ту­ра на гръб­нач­ния стъл­б и е от­ка­ран в бол­ни­ца в Лу­ко­вит. Изяс­ня­ват се при­чи­ни­те за теж­ка­та ка­тас­тро­фа. Пъ­тят, къ­де­то е ста­нал ин­ци­ден­тът, не е зат­во­рен за дви­же­ние, съ­об­щи БТА.

Минчо Казанджиев прави челна стойка пред Гриша Ганчев

Снимка от списанието „Литекс“ се коментира усилено по кафенетата в Ловеч. Хората я схващат като олицетворение на взаимоотношенията между властта и бизнеса.

челна стойка на кмета пред ГришатаСним­ка, по­каз­ва­ща как кме­тът Мин­чо Ка­зан­джи­ев пра­ви чел­на стой­ка пред Гри­ша Ган­чев, оби­ка­ля от дни ка­фе­не­та и ком­па­нии. Фо­то­то е от спи­са­ние “Ли­текс” и е пра­ве­но от Бон­чук Андонов по вре­ме на праз­ни­ци­те на Ло­веч око­ло 11 май. Мин­чо е об­ле­чен в спор­тен екип и поч­ти е вдиг­нал кра­ка­та под удоб­ри­тел­ния пог­лед на фут­бол­ния бос.