15 септември пред провал

ssa51444.jpgПърволаците ще плачат един ден, но учителите им плачат всеки ден.

Пър­ви­ят уче­бен ден е пред про­вал, ста­на яс­но от сре­ща на три­те учи­тел­ски син­ди­ка­та с прос­вет­ния ми­нис­тър Да­ни­ел Въл­чев във втор­ник. Син­ди­ка­ти­те ис­кат 100 % уве­ли­че­ние на зап­ла­ти­те от 1 ок­том­ври и от 1 яну­а­ри. Continue reading „15 септември пред провал“

Advertisements

Радио „Лиани“ заглъхва, 6 нови радиа идват

 

 

 

Нов терен за Лиани в центъра на Ловеч

Миналата седмица бе разчистен новопридобитият терен на „Лиани“ в центъра на Ловеч, точно срещу „Моста за никъде“. Но там вероятно ще се строи хотел, а не радиокомплекс, както бе обещано пред Общинския съвет.

 

Най-ра­но в на­ча­ло­то на след­ва­ща­та 2008-а го­ди­на ло­веш­ки­ят час­тен ра­ди­о­ефир ще бъ­де про­ме­нен с шест но­ви ра­диа, на­у­чи НГ. На 14 юни т. г. съ­об­щих­ме, че СЕМ раз­да­де шест но­ви ли­цен­за. Те са за “Ра­дио Си­ти”, “Ал­фа ра­дио”, “Мет­ро­ра­дио”, “Ра­дио Но­ва Ев­ро­па”, “Си.Джей” и “Зет­ра-Пет­ко Чер­нев”. Continue reading „Радио „Лиани“ заглъхва, 6 нови радиа идват“

Кмет всеки може да е, но водопроводчик…

И­ван То­тев Ива­нов е во­до­майстор в на­ше­то се­ло Пре­ся­ка ве­че от 8 го­ди­ни. Той е ин­ка­са­тор, под­дър­жа и во­до­ме­ри­те. До­ри в та­зи су­ша­ва го­ди­на, ко­га­то ве­че в мно­го се­ла и гра­до­ве има ре­жи­ми, в на­ше­то се­ло всич­ко е на­ред. Continue reading „Кмет всеки може да е, но водопроводчик…“