Малко известен доктор поведе ГЕРБ

Док­тор да е шеф на ло­веш­ка­та струк­ту­ра на ГЕРБ в Ло­веч, ре­ши об­що съб­ра­ние в чет­вър­тък ве­чер. То­ва е си­нът на из­вес­тния в бли­з­ко­то ми­на­ло лов­ча­лия Ве­ли­ко Йор­да­нов – Ана­то­лий Ве­ли­ков Йор­да­нов – пред­се­да­тел на Райо­нна­та ле­кар­ска ко­ле­гия. Continue reading „Малко известен доктор поведе ГЕРБ“

Advertisements

Падна покривът на кино „Ленин“ в Троян

Пад­на час­тич­но пок­ри­вът на ки­но “Ле­нин” в Тро­ян в чет­вър­тък сле­до­бед, съ­о­б­щи аген­ция “Фо­кус”. Тъй ка­то от го­ди­ни сгра­да­та е зат­во­ре­на, пос­т­ра­да­ли ня­ма. Мя­сто­то е от­це­пе­но, тъй ка­то има опас­ност от още срут­ва­ния на бе­тон­на­та кон­с­т­рук­ция. Ка­то при­чи­ни за ин­ци­ден­та се со­чат за­не­ма­ре­ност и про­лив­ни­те дъж­до­ве. Continue reading „Падна покривът на кино „Ленин“ в Троян“

„Атака“ се готви да управлява с БСП в Ловеч

Ми­на­лия по­не­дел­ник в из­лъ­че­но­то ин­тер­вю по ра­дио “Ли­а­ни”  ли­де­рът на “А­та­ка” Ки­рил Гум­не­ров, Ва­сил Ман­дев от ДСБ и во­де­ща­та Ане­лия Ива­но­ва над­ми­на­ха се­бе си. С раз­гро­мя­ващ увод в прав текст Ане­лия по­со­чи на лов­ча­лии ви­нов­ни­ци­те за се­гаш­но­то не­за­вид­но де­ред­же на гра­да. За­поч­на от бив­шия Пла­мен Ев­рев, кмет два ман­да­та от БСП, и стиг­на до се­гаш­но­то кмет­ско ръ­ко­водство. По­ра­ди мно­гоб­рой­ни­те це­ли на ата­ки­те є ще се пос­та­рая да под­ре­дя по-­съ­щес­тве­ни­те и  да им  дам ня­как­во обяс­не­ние на ка­за­но­то във въп­рос­но­то ин­тер­вю.

Мо­то­то на из­ло­же­ни­е­то бе­ше до бол­ка пов­та­ря­на­та те­за, че гра­дът ни уми­ра, че мла­ди­те бя­гат и че ше­па оли­гар­си пе­че­лят от та­зи си­ту­а­ция. Continue reading „„Атака“ се готви да управлява с БСП в Ловеч“

Спор за дървесина в Йоглав

Жи­те­лят на Йог­лав Ве­се­лин Сем­ков и още три­ма не­го­ви съ­се­ля­ни са об­ви­не­ни от Дър­жав­но лес­ни­чейство – Ло­веч, за над­ви­ша­ва­не на поз­во­ле­ни­те им за сеч два куб. м дър­ва за ог­рев. Ис­то­ри­я­та за­поч­ва на 27 ок­том­ври 2005 г. и про­дъл­жа­ва до днес. Пус­на­та е мол­ба от 30 юли 2007 г. до об­лас­тна служ­ба “Зе­ме­де­лие и го­ри”, с ко­пия до Район­на про­ку­ра­ту­ра, до кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев и  до “На­ро­ден глас”. С нея  Сем­ков про­тес­ти­ра сре­щу то­ва ре­ше­ни­е­ на лес­ни­чейство­то. Той мо­ли да се наз­на­чи  “пъл­на и все­об­хват­на про­вер­ка и да бъ­дат ра­зоб­ли­че­ни действа­щи­те длъж­нос­тни ли­ца и не­рег­ла­мен­ти­ра­ни­те им действия и по­ве­де­ние”. Continue reading „Спор за дървесина в Йоглав“

В Пресяка асфалтират сами

Пишат на НГ:

То­ва е ед­на мал­ка улич­ка в Пре­сяка, но тол­ко­ва раз­би­та, че труд­но ми­на­ва­ме по нея и пе­ша. Тя но­си име­то на го­ле­мия бъл­гар­ски ге­рой Сте­фан Ка­рад­жа. На нея жи­ве­ят два­ма­та бра­тя Алек­сан­дър и Ми­лен Сте­фа­но­ви. Те пред­ло­жи­ха на кмет­ския на­мес­тник да я бе­то­ни­рат, ка­то  той им оси­гу­ри са­мо ци­мент. Continue reading „В Пресяка асфалтират сами“

Защо централната спирка мирише на тоалетна?

avto1.jpg

То­зи раз­бит па­вильон се на­ми­ра на цен­трал­на­та ав­то­бус­на спир­ка в Ло­веч зад ОББ. Кло­ша­ри­те са си свър­ши­ли ра­бо­та­та и от не­го по­ве­че ня­ма как­во да се за­диг­не. Око­ло не­го се но­си са­мо ми­риз­ма на то­а­лет­на.

Иде ли зърнена криза?

За пър­ви път про­из­во­ди­те­ли­те на фу­ра­жи из­ка­за­ха по­зи­ци­я­та си по по­вод зър­не­ни­те де­фи­ци­ти и пос­къп­ва­не­то на ос­нов­ни­те хра­ни. В чет­вър­тък те об­ви­ни­ха дър­жа­ва­та в не­е­фи­кас­на ре­ак­ция на зър­не­на­та кри­за. Не­а­дек­ват­но е спе­ку­ла­та  да се бо­ри с пра­ви­телстве­ни ко­ми­сии или обе­ща­ния за ев­тин внос на зър­но, твър­дят те. Ос­нов­ни­ят ре­гу­ла­тор на це­ни­те във вся­ка ико­но­ми­ка е дър­жав­ни­ят ре­зерв. Там оба­че тра­ди­ци­он­но си зат­ва­рят очи­те за лип­си­те от зър­не­ни за­па­си. Continue reading „Иде ли зърнена криза?“