Ексклузивно: Мачът само по Дарик

Мачът между Беса (Албания) и Литекс на стадиона в Дурас, който започва в 18 часа, четвъртък, ще бъде предаван само по Дарик радио, научи НГ. Първата среща от втория квалификационен кръг на УЕФА ще участва в залаганията на живо в Еврофутбол, където също може да се следи резултатът. За съжаление нито една телевизия не прояви интерес за пряко излъчване на тази интересна среща. Около 3000 зрители има на албанския стадион в Дурас. Мачът бе преместен от Тирана в този град поради липса на вода в столицата.

Advertisements

Скандал: Ловеч минава към Видин

Ловеч скан­дал­но ми­на­ва към Се­ве­ро­за­па­ден цен­т­ра­лен ра­йон с цен­тър Ви­дин, на­у­чи НГ. Про­мя­на­та ста­на яс­на от два пра­ви­тел­с­т­ве­ни до­ку­мен­та. На­ци­о­нал­на­та стра­те­ги­чес­ка реф­рен­т­на рам­ка ве­че е одоб­ре­на от Брюк­сел, как­то и опе­ра­тив­на­та прог­ра­ма “Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие”. Continue reading „Скандал: Ловеч минава към Видин“

Как е участвал Крушата в църковния разкол?

На­ши­ят чи­та­тел Илия Узу­нов, дъл­го­го­ди­шен пред­с­та­ви­тел на цър­ков­на фон­да­ция, пре­дос­та­ви ста­но­ви­ще по пов­диг­на­ти в ло­веш­ка­та пре­са проб­ле­ми за цър­ков­ния раз­кол. Тъй ка­то НГ ня­ма прак­ти­ка­та да от­го­ва­ря на въп­ро­си, пов­диг­на­ти от дру­ги из­да­ния, ние пуб­ли­ку­ва­ме ма­те­ри­а­ла със сък­ра­ще­ния. Из­вън кон­к­рет­на­та по­ле­ми­ка спо­ме­нът съ­дър­жа важ­ни фак­ти за съ­би­тия през 90-те го­ди­ни на ми­на­лия век. Continue reading „Как е участвал Крушата в църковния разкол?“

Венета Василева лети за Лас Вегас

Най-ус­пеш­на­та ло­веш­ка ди­зай­нер­ка Ве­не­та Ва­си­ле­ва ще пред­ста­ви сво­е­то из­кус­тво в Лас Ве­гас, САЩ, на­у­чи НГ. По­ка­на­та е дош­ла от аме­ри­кан­ско­то по­солство у нас и на 25 ав­густ Ве­не­та ле­ти през оке­а­на. В Лас Ве­гас, све­тов­на­та сто­ли­ца на ха­зар­та и мо­да­та, тя ще учас­тва в Сед­ми­ца на све­тов­на­та мо­да, ко­я­то ще про­дъл­жи до 4 сеп­тем­ври. Го­то­ва съм да пред­ста­вя рек­лам­ни ма­те­ри­а­ли за мо­я­та най-но­ва ко­лек­ция, ка­за Ве­не­та пред НГ.

Камен Кисимов прави пленер в Кюстендил

Ло­веш­ки­ят ху­дож­ник Ка­мен Ки­си­мов ор­га­ни­зи­ра меж­ду­на­ро­ден пле­нер по жи­во­пис в Кюс­тен­дил, на­ре­чен “Сре­щи”. Той стар­ти­ра от 19 ав­гус­т и ще про­дъл­жи до 26 ав­густ, ка­тов не­го ще учас­тват 15 твор­ци от Бъл­га­рия, Сър­бия и Ма­ке­до­ния. Трансгра­нич­ни­ят про­ек­т е въз­мо­жен бла­го­да­ре­ние на фон­да­ция “Ю­найд”- Со­фия, и об­щи­на Кюс­тен­дил.