Камен Кисимов прави пленер в Кюстендил

Ло­веш­ки­ят ху­дож­ник Ка­мен Ки­си­мов ор­га­ни­зи­ра меж­ду­на­ро­ден пле­нер по жи­во­пис в Кюс­тен­дил, на­ре­чен “Сре­щи”. Той стар­ти­ра от 19 ав­гус­т и ще про­дъл­жи до 26 ав­густ, ка­тов не­го ще учас­тват 15 твор­ци от Бъл­га­рия, Сър­бия и Ма­ке­до­ния. Трансгра­нич­ни­ят про­ек­т е въз­мо­жен бла­го­да­ре­ние на фон­да­ция “Ю­найд”- Со­фия, и об­щи­на Кюс­тен­дил.

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s