Общински гаф заради радио Лиани

анелия ивановаp1104677.jpgМястото на бъдешия строеж на радио Лиани вече е обградено с метална ограда. Подготовката върви с пълна пара.

Нов гаф сът­во­ри­ха об­щин­ски­те съ­вет­ни­ци на Ло­веч под ръ­ко­водство­то на пред­се­да­те­ля си Мил­ко Не­дял­ков, ста­на яс­но пре­ди дни. Из­ла­га­ци­я­та лъс­на, след ка­то об­лас­тни­ят уп­ра­ви­тел Су­рай Ве­ли­е­ва на 14 ав­густ със своя за­по­вед ос­по­ри ре­ше­ние № 095 от 26 юли на Об­щин­ския съ­вет. То раз­ре­ша­ва за­поч­ва­не­то на про­це­ду­ра за про­мя­на на гра­ни­ци­те и пред­наз­на­че­ни­е­то на апе­ти­тен имот в цен­тъ­ра на Ло­веч.Сурай Велиева - областен управител Continue reading „Общински гаф заради радио Лиани“

Advertisements

Социално подпомагане наказва нарушители

Об­що 177 ли­ца и се­мейства са сан­кци­о­ни­ра­ни през ми­на­лия отоп­ли­те­лен се­зон от “Со­ци­ал­но под­по­ма­га­не”, съ­об­щи в по­не­дел­ник ше­фът на ре­ги­о­нал­на­та ди­рек­ция Ива­нич­ка Ива­но­ва. На­ру­ши­те­ли­те не са из­пол­зва­ли по пред­наз­на­че­ние це­ле­ви­те по­мо­щи и са про­да­ли из­да­де­ни­те им за­по­ве­ди за твър­до го­ри­во. Ли­ца­та, не­из­пол­зва­ли по пред­наз­на­че­ние це­ле­ви­те по­мо­щи, се ли­ша­ват от тях за срок от 1 го­ди­на. Continue reading „Социално подпомагане наказва нарушители“

Ако Ловеч…

Ама е точно обратното 

Коментар на Цветан С. Тодоров

Ако Ло­веч, Пер­ник или Мон­та­на бя­ха во­де­щи гра­до­ве у нас, всич­ко ще­ше да е на­ред. Ама не са! Во­де­щи са Со­фия, Плов­див, Бур­гас, Вар­на, Пле­вен… В тях са най-го­ле­ми­те ин­вес­ти­ции, там е най-мал­ка и без­ра­бо­ти­ца­та. Там це­ни­те са по-нис­ки. Го­ле­ми­те гра­до­ве у нас са про­е­в­ро­пейс­ки. За­то­ва в тях со­ци­а­лис­ти­те пе­че­лят най-мал­ко гла­со­ве. Нап­ред­ни­ча­ви­те гла­су­ват за сво­бод­на­та ини­ци­а­ти­ва, за ли­бе­ра­лиз­ма, за дес­ни­те идеи.
След из­бо­ри­те за ев­ро­пар­ла­мент на­ши­ят чер­вен кмет за­мис­ле­но кон­с­та­ти­ра: “В Ло­веч сме доб­ре, но стра­на­та е зле…” Кме­тът ви­зи­ра­ше доб­ри­те ре­зул­та­ти на БСП в Ло­веч и сла­би­те в на­ци­о­на­лен ма­щаб.

Кле­ти ми Мин­чо! Точ­но об­рат­но­то е! Стра­на­та е доб­ре, ние не сме. Не без по­мощ­та и на тво­е­то уп­рав­ле­ние.

Димитър Ружев кандидат за кмет

Об­щин­ска­та ор­га­ни­за­ция на пар­тия “Ред, за­кон­ност, спра­вед­ли­вост” в Ло­веч обя­ви но­ми­на­ци­я­та на Ди­ми­тър Ру­жев за кан­ди­дат за кмет на об­щи­на Ло­веч. Извес­тни са и кан­ди­да­ти­те за кме­то­ве  в след­ни­те се­ла: Иван Ла­за­ров в с. Сла­вя­ни, Ки­ро Ки­ров  в Йог­лав, Ген­ка Бо­че­ва в Де­ве­та­ки, Ва­сил Пет­ров във Вла­ди­ня, Га­ля Пет­ро­ва  в Ра­дю­ве­не, Дра­го­мир Пав­лов в Дре­нов и Бой­ко Тан­чев в Ско­бе­ле­во. В лис­та­та за об­щин­ски съ­вет­ни­ци след Ди­ми­тър Ру­жев се на­реж­дат Иг­нат Иг­нев, Мит­ко Ди­мов, Ва­сил Сте­фа­нов, То­шо То­до­ров, Пла­мен Мяш­ков, Алек­сан­дър Ива­нов, Иван Ла­за­ров, Ки­ро Ки­ров, Ген­ка Бо­че­ва, Ва­сил Пет­ров, Га­ля Пет­ро­ва, Дра­го­мир Пав­лов и Бой­ко Тан­чев. В най-ско­ро вре­ме ще бъ­дат обя­ве­ни и дру­ги­те кан­ди­да­ти за кме­то­ве на кметства и за лис­та­та за об­щин­ски съ­вет­ни­ци.