Александър Кашъмов е адвокат на годината

Алек­сан­дър Ка­шъ­мов от „Прог­ра­ма дос­тъп до ин­фор­ма­ция“ бе из­б­ран от съ­деб­ни­те ре­пор­те­ри за ад­во­кат на го­ди­на­та. Наг­ра­да­та му връ­чи глав­ни­ят ре­дак­тор на сп. „Пра­вен свят“ Гер­ги­на Бан­ко­ва. Фон­да­ци­я­та се бо­ри за проз­рач­ност­та на дейс­т­ви­я­та на власт­та и има зас­лу­ги и за от­па­да­не­то на тър­гов­с­ка­та тай­на ка­то при­чи­на ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та да от­каз­ва ин­фор­ма­ция при об­щес­т­вен ин­те­рес.

Са­шо Ка­шъ­мов е поз­нат и на ло­веш­ки­те съ­ди­ли­ща, тъй ка­то во­ди де­ло­то на НГ сре­щу кме­та на об­щи­на­та, ко­е­то през фев­ру­а­ри ще се гле­да във Вър­хов­ния ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд. По-ра­но той за­щи­та­ва­ше глав­ния ре­дак­тор на НГ и по де­ло­то за рес­то­рант „На­ци­о­нал“ и го спе­че­ли.

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s